Etika

 

 

Významnou složkou života ve společnosti Euler Hermes je integrita. Snažíme se být zodpovědní ve všech oblastech naší činnosti a sestavili jsme etický kodex, který má zajistit, aby všichni naši zaměstnanci dodržovali stejné vysoké standardy chování.

MINIMÁLNÍ STANDARD PROTI DISKRIMINACI


Euler Hermes je zaměstnavatelem prosazujícím rovné příležitosti. Euler Hermes netoleruje na pracovišti jakoukoli diskriminaci na základě kritérií, jako jsou například rasa, náboženství, barva pleti, věk, pohlaví, národnostní původ, rodinný původ, sexuální orientace, rodinný stav, handicap nebo zdravotní postižení, těhotenství, politické názory nebo aktivity v rámci organizací zastupující zaměstnance. 

MINIMÁLNÍ STANDARD PROTI OBTĚŽOVÁNÍ


Společnost Euler Hermes je odhodlána podporovat právo všech lidí na důstojné zacházení a respekt při práci. Definovali jsme globální politiku, která musí být uplatňována v celé skupině Euler Hermes, aby poskytovala pokyny a rady všem zaměstnancům, kteří by měli pocit, že jsou jakýmkoli způsobem obtěžováni.

 
​​